Friday, 02/12/2022 - 03:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Chu Văn An

CV 117 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Thực hiện văn bản số 400/UBND-VX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về
việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
thời gian tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

 

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGD&ĐT-GDĐH&GDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng
chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Lào Cai, ngày tháng 02 năm 2020

 

 

                           Kính gửi:
                                           - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                                           - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
                                           - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.
        Thực hiện văn bản số 400/UBND-VX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về
việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
thời gian tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, UBND tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền
địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra đến tất cả các cơ sở giáo dục,
các cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn.
3. Tổ chức tổng vệ sinh và phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để được hướng
dẫn, hỗ trợ phun thuốc khử trùng, tiêu độc trong khuôn viên trường; có biện pháp tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế; phối hợp với phụ huynh và
cơ sở y tế tại địa phương cập nhật, nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh.
4. Xây dựng các quy định cụ thể của đơn vị về phòng, chống dịch và triển khai, thực
hiện nghiêm túc; chuẩn bị tốt các phương án đón học sinh trở lại học tập. Báo cáo nhanh
công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng
GDĐH&GDTX; email: phonggddh@laocai.edu.vn; ĐT: 02143.821.361; 0912.889.368)
trước 14h30 hằng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh (đã gửi mẫu báo
cáo tới các đơn vị).
Căn cứ nội dung trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai,
thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Dũng


 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 8
Năm 2022 : 2.582