Friday, 02/12/2022 - 02:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Chu Văn An

CV 334 - UBND Tỉnh Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra

Để góp phần kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhân dân khi
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; các hoạt động giáo dục và
lao động qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: /UBND-VX
V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh do vi rút Corona gây ra liên
quan đến các hoạt động lễ hội, vui
chơi giải trí và giáo dục, lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương tại địa phương;
- Các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Căn cứ Công điện hỏa tốc số 05/CĐ-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona gây ra;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ ngày 30/01/2020 về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán và công
tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) gây ra;
Căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực
Tỉnh ủy ngày 31/01/2020 (Thông báo số 3888-TB/TU ngày 31/01/2020);
Để góp phần kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhân dân khi
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; các hoạt động giáo dục và
lao động qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có đường biên giới tiếp giáp với phía Trung
Quốc tạm dừng việc tổ chức các lễ hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và
du lịch (sau đây gọi tắt là các hoạt động vui chơi, giải trí) tập trung đông người trong
thời gian có dịch bệnh.
- Đối với các xã, phường, thị trấn hoặc địa bàn nội bộ (không có đường biên
giới tiếp giáp với phía Trung Quốc): Chỉ tổ chức các lễ hội, các hoạt động vui chơi,
giải trí với quy mô nhỏ, mang tính chất nội bộ địa phương (chủ yếu tổ chức phần
“Lễ”, hạn chế tối đa hoặc không tổ chức phần “Hội” và không mời khách ở các địa
phương khác tham dự).
- Riêng đối với Lễ hội Đền Thượng tổ chức tại thành phố Lào Cai: Chỉ tổ
chức phần “Lễ” tại sân chính của Đền; không tổ chức phần “Hội” và các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao,… trong khuôn khổ Lễ hội Đền Thượng (tại Kế hoạch
số 305/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Lào Cai về tổ chức các
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các Lễ hội truyền thống và Lễ hội Đền Thượng
Xuân Canh Tý năm 2020).
- Chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền cho nhân dân nói chung và người
lao động nói riêng (nhất là các trường hợp lao động tự do qua biên giới làm việc) nhận
thức rõ, đầy đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra và triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng,
chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn hỏa tốc số 77/VPUBNDVX ngày 24/01/2020.
- Không tổ chức đưa lao động của địa phương qua Trung Quốc lao động trong
thời gian có dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường
trực Chính phủ ngày 30/01/2020.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh,
Hiệp hội Du lịch Sa Pa, Hiệp hội du lịch đưa, đón khách bộ hành Trung Quốc (gọi
tắt là Hiệp hội khách 849) và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế nghiêm túc chấp
hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 05/CĐ-TTg ngày
28/01/2020 và Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch
tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du
lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam; chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú
và kinh doanh dịch vụ du lịch chú trọng công tác phòng, chống dịch liên quan đến
khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động. Nếu
phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y
tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế; đẩy
mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã,
thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động nhận thức rõ, đầy
đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và phía Trung Quốc
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động của tỉnh
đang làm việc tại Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Huệ Hồng, Vân Nam, Trung
Quốc. Khuyến cáo người lao động về tình hình dịch bệnh và nghiêm chỉnh chấp
hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.
4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng
chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn tình trạng
nhân dân và người lao động xuất, nhập cảnh trái phép đi Trung Quốc làm việc qua
các cửa khẩu, lối mòn, lối mở biên giới; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp
vi phạm theo quy định.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương tại địa
phương; các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; các địa phương và các đơn vị
trực thuộc hạn chế tối đa việc tổ chức các đoàn tham dự các hoạt động du Xuân, lễ
hội đầu năm; giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nếu không thật sự cần thiết
để tránh nguy cơ nhiễm dịch bệnh.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và
các dịch bệnh mùa đông xuân trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 và Công văn số
239/BGDĐT-GDTC ngày 22/01/2020; chú trọng công tác tuyên truyền và hướng
dẫn biện phòng chống dịch bệnh trong trường học theo khuyến cáo của cơ quan Y
tế.
7. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các kiến thức về
phòng chống dịch bệnh để nhân dân biết và chủ động phòng chống.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX1,2,3.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh


 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 8
Năm 2022 : 2.582