Thực hiện Kế hoạch số 32 ngày 28/1/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, UBDN TP Lào Cai yêu cầu các đơn vị triển khai như sau