Thời Khóa Biểu năm 2017 – 2018

THỜI KHÓA BIỂU thay đổi liên tục, đây là thời khóa biểu áp dụng từ tuần 15

Thứ Lớp Tiết 1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 2A3 3A1 3A2 3A3 4A1 4A2 4A3 5A1 5A2 5A3
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán T.Việt T.Việt Tiếng Việt  GD Thể chất T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TA- Thuy 
3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Tiếng Việt  T.Việt GD Thể chất Tin học Toán TA- Thuy  T.Việt
4 Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt T.Việt Toán Toán Toán  Toán Toán GD Thể chất TA- Thuy  Toán Toán
1 TA- Thuy  GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* TA TA- Toán GD Mĩ thuật Tin học GD Đạo đức* Toán* GD Thể chất GD Đạo đức* GD Đạo đức*
2 GD Đạo đức* TA- Thuy  Toán TANNN KNS KNS Toán GD Mĩ thuật TA GD Đạo đức* Tin học TA- Toán (2,3) GD Đạo đức* GD Thể chất T. Việt
3 Toán Toán TA- Thuy  KNS TANNN Tiếng Việt  GD Mĩ thuật TA Toán  T. Việt T. Việt Đạo đức* Tiếng Việt  T. Việt GD Thể chất
3 1 GD Mĩ thuật Toán T.Việt Tiếng Việt  TA- Hải  T.Việt T.Việt GD.Âm nhạc Tiếng Việt  Toán T.Việt T.Việt T.Việt Tin học TA- Thuy 
2 T.Việt GD Mĩ thuật T.Việt T.Việt GD Thể chất Toán TA T.Việt GD.Âm nhạc TA- Thuy  T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Tin học
3 T.Việt T.Việt GD Mĩ thuật Toán Toán GD Thể chất GD.Âm nhạc TA Toán  T.Việt TA- Thuy  Toán Tin học T.Việt T.Việt
4 Toán T.Việt Toán GD Thể chất T.Việt TA NNN Tin học Toán TA T.Việt Toán TA- Thuy  Toán Toán Toán
1 T. Việt  T. Việt  T. Việt  TA- Thuy  T. Việt T. Việt* Toán* Tin học GD Đạo đức* Khoa học* Khoa học* GD.Âm nhạc* Khoa học* Khoa học* GD Thể chất
2 T. Việt  T. Việt T. Việt Tiếng Việt Toán TA- Thuy  Tiếng Việt  Toán Tin học  Toán GD.Âm nhạc* Khoa học* Toán GD Thể chất Tiếng Việt*
3 RKNS KNS KNS Toán TA- Thuy  Toán GD Đạo đức* GD Đạo đức* Tiếng Việt  GD.Âm nhạc* Toán Toán GD Thể chất Toán Khoa học*
4 1 Toán Tin học T.Việt Toán T.Việt T.Việt T. Việt  Toán GD Thể chất T.Việt Toán Tiếng Việt TA- Thuy  T.Việt TViệt
2 Tin học T.Việt T.Việt GD Mĩ thuật T.Việt T.Việt T. Việt  GD Thể chất Tiếng Việt  T.Việt TA- Thuy  T.Việt T.Việt T.Việt TViệt
3 T.Việt T.Việt Tin học T.Việt GD Mĩ thuật Toán GD Thể chất Tiếng Việt Tiếng Việt  TA- Thuy  T.Việt Toán T.Việt Toán Toán
4 T.Việt Toán Toán T.Việt Toán GD Mĩ thuật Toán TNXH Toán  Toán T.Việt TA- Thuy  Toán Tin học Lịch sử
                               
1 T. Việt GD T.công* Tiếng việt T. Việt T. Việt T. Việt TNXH* GD thủ công* TNXH* GD.Kỹ thuật* Lịch sử* Tin học TA- Thuy  Lịch sử* TA- Toán
2 TA NNN T. Việt GD T.công* T/C T. Việt  T. Việt T. Việt Toán T.Việt Toán  Tin học GD.Kỹ thuật* GD kĩ thuật* TA- Khoa T. Việt TA- Thuy 
3 GD T.công* TA NNN Tiếng Việt Toán Toán Toán T.Việt TA. TNXH Tiếng Việt  Lịch sử* Tin học Lịch sử * Lịch sử* TA- Thuy  Toán
5 1 TA- Thuy  T. Việt Toán Toán T.Việt T.Việt GD Thể chất T.Việt Toán  T.Việt T.Việt T.Việt TViệt TViệt Tin học
2 T. Việt TA- Thuy  GD. Â. nhạc Thủ công T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Tiếng Việt  T.Việt T.Việt T.Việt TViệt TViệt TViệt
3 Toán GD. Â. nhạc TA- Thuy  T.Việt Thủ công Toán T. Việt  GD Thể chất Tiếng Việt  Toán Toán Toán Toán Toán TViệt
4 GD. Â. nhạc Toán T. Việt  T.Việt Toán Thủ công Toán Toán GD Thể chất Khoa học Khoa học Khoa học Tin học TA- Thuy  Toán
1 T. Việt * T. Việt * T. Việt * GD. Â nhạc* Toán Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt  Toán GD Thể chất TA- Thuy  TA- Toán GD.Kỹ thuật Khoa học*
2 Toán  Toán TA NNN Toán GD. Â.nhạc*  T. Việt  Tiếng Việt  TA Toán  GD Thể chất TA- Thuy  TA- Khoa Khoa học* Khoa học* GD.Kỹ thuật
3 Tiếng Việt Tiếng Việt T. Việt  T.Việt  T. Việt  GD. Â.nhạc* Toán Toán TA TA- Thuy  Toán GD Thể chất GD.Kỹ thuật Toán TA- Khoa
6 1 GD Thể chất T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.A.Thuy (5) GD thủ công Toán Tin học  TA- Thuy  T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt
2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán T. Việt  Tin học Toán T. Việt  Toán  T.Việt TA- Thuy  Toán GD Mĩ thuật Toán Toán
3 T.Việt GD Thể chất TNXH* Tin học Toán T.Việt T. Việt  T. Việt  TV Toán Toán TA- Thuy  Toán Địa GD Mĩ thuật
4 TNXH* TNXH* GD Thể chất TA- Thuy  Tin học Toán TNXH TNXH TNXH Địa Địa Địa Địa GD Mĩ thuật Địa
                  Toán            
1 Toán Toán Toán TNXH GD thể chất* SH Lớp* Tin học TA GD thủ công* GD Mĩ thuật T. Việt  T. Việt  Âm nhạc* TA- Thuy  SHL*
2 T. Việt  T. Việt  T. Việt  SH Lớp* TNXH GD thể chất* SHL Tin học TA T. Việt  GD Mĩ thuật SHL TA- Thuy  SHL Âm nhạc*
3 SH Lớp SH Lớp SH Lớp GD thể chất*  SH lớp TNXH TA SHL SHL* SHL SHL GD Mĩ thuật SHL* Âm nhạc* TA- Thuy 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *